DSC_7877W.A.C Recycling AB omhändertar restprodukter från företag,kommuner och privatpersoner i södra Sverige för återvinning på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Vi skall med medveten och engagerad personal i samarbete med kunder och leverantörer

 • Gemensamt eftersträva nöjda kunder och god lönsamhet.
 • Vår kvalitet skall kännetecknas av en hög kundservice och effektiva rutiner.
 • Uppfylla lagar, förordningar och andra krav som företaget berörs av.
 • Förebygga föroreningar.
 • Ständigt söka förbättringar och lösningar, som ytterliggare minskar våra åtaganden och vår verksamhets totala miljöpåverkan.
 • Vår arbetsmiljö, såväl fysisk som psykisk skall på kort och lång sikt ej vara hälsovådlig.
 • Våra ambitioner inom miljöområdet är att inom ramen för bibehållen funktion och ekonomisk rimlighet jobba för att positivt påverka miljön i nutid och framtid.
 • Kvaliteten på våra åtaganden skall vara en väsentligt bidragande faktor till att kunden väljer W.A.C Recycling AB som leverantör.

För att uppnå detta skall alla på företaget ha som målsättning att……

 • bemöta våra kunder på ett positivt och effektivt sätt
 • förvissa oss om marknadens krav på åtagandet
 • producera rätt kvalitet i alla led
 • alltid göra rätt från början
 • inte acceptera några felaktigheter
 • arbeta med ständiga förbättringar och minskade kostnader